Statut Fundacji „Archeolodzy.org”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja „Archeolodzy.org”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Marzenę Cendrowską, Macieja Ehlerta, Agatę Hałuszko, Mateusza Krupskiego, Maksyma Mackiewicza i Bartosza Myśleckiego, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Joannę Gawron-Jedlikowską w dniu 24.04.2017 w kancelarii przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 41/43 lok. 229 we Wrocławiu.
 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

 1. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Świdnica.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do realizacji swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

 1. Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 3. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego – logo.
 5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy.

§4

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Fundacja może przystępować do spółek i konsorcjów.
 3. Fundacja może tworzyć filie, oddziały, zakłady, koła i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
 4. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i inne odznaczenia, oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji i jej celów.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§1

 1. Celami Fundacji są:
  a) wspieranie rozwoju badań dziedzictwa archeologicznego, zwłaszcza w ujęciu interdyscyplinarnym;
  b) wspieranie rozwoju nauki na poziomie akademickim;
  c) prowadzenie działalności informacyjnej na temat prowadzenia badań archeologicznych i ochrony dziedzictwa archeologicznego;
  d) upowszechnianie wiedzy na temat ochrony dziedzictwa archeologicznego i archeologii jako nauki.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  a) organizowanie i prowadzenie badań archeologicznych o profilu interdyscyplinarnym, czerpiących z metodyki różnych dziedzin nauki, takich jak antropologia fizyczna, etnologia, geologia, geomorfologia, geofizyka, gleboznawstwo, informatyka, matematyka;
  b) współuczestniczenie w badaniach archeologicznych o profilu interdyscyplinarnym i wspieranie inicjatyw zmierzających do realizacji takich badań;
  c) organizowanie i współorganizowanie warsztatów, wykładów, prelekcji, konferencji, spotkań informacyjnych;
  d) organizowanie i współorganizowanie wystaw i festynów;
  e) wydawanie periodyków, książek, broszur, informatorów, biuletynów, prowadzenie strony internetowej;
  f) prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie badań archeologicznych;
  g) współpracę z placówkami naukowymi, muzeami, urzędami konserwatorskimi, fundacjami, stowarzyszeniami, firmami prywatnymi i obywatelami, w zakresie popularyzacji wiedzy na temat badań archeologicznych i ochrony dziedzictwa narodowego;
  h) przyznawanie nagród i stypendiów osobom i instytucjom zaangażowanym w prowadzenie badań archeologicznych, istotnych dla rozwoju archeologii jako dziedziny nauki;
  i) podejmowanie inicjatyw zmierzających do uściślenia, modyfikacji i aktualizacji stanu prawnego regulującego prowadzenie badań archeologicznych na terenie Polski.
 3. Dla osiągnięcia swoich celów, Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, prowadzących działalność pomocniczą lub zbieżną z jej celami.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§1

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
 2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą Fundacji przeznacza się kwotę 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych).

§2

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  a) darowizn, spadków i zapisów;
  b) dotacji, subwencji i grantów osób prawnych;
  c) dobrowolnych wpłat i innych nieodpłatnych przysporzeń;
  d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
  f) odsetek i depozytów bankowych;
  g) praw majątkowych należących do fundacji;
  h) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§3

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację, przeznaczona jest na realizację celów statutowych.
 2. Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów testamentowych mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie wskazali innego ich przeznaczenia.
 3. Zarząd Fundacji może nie przyjąć warunków ofiarodawców odnośnie do przeznaczenia ofiarowanych środków, zwracając w takiej sytuacji całość ofiarowanych środków.
 4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 5. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

§4

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystywania określają regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji.
 4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego oraz w kasie gotówkowej.
 5. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§5

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundatorów, Zarządu Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundatorów, Zarządu Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundatorów, Zarządu Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Fundacja nie może nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundatorów, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§1

 1. Organami fundacji są:
  a) Rada Fundatorów (zwana dalej „Radą”);
  b) Zarząd Fundacji (zwany dalej „Zarządem”).

§2

Rada Fundatorów – kwestie ogólne

 1. Rada jest organem inicjatywnymi opiniodawczym Fundacji.
 2. Członkom Rady może przysługiwać wynagrodzenie lub też zwrot wydatków za działalność związaną z pracą tego organu.
 3. W skład Rady wchodzą:
  a) członkowie stali – Fundatorzy i ich następcy prawni;
  b) członkowie niestali – osoby powołane do Rady przez członków stałych na określony czas, stanowiące nie więcej niż ½ liczby członków stałych.
 4. Członkowie stali nie mogą być odwołani z Rady.
 5. Rada może powołać na członka niestałego osobę, której bliskie są idee i cele Fundacji.
 6. Członkowie niestali mogą zostać odwołani przez Radę w wypadku istotnego naruszenia postanowień Statutu, lub też zachowania godzącego w dobre imię Fundacji. Odwołanie to następuje w wyniku głosowania tajnego.
 7. Członkostwo w Radzie może wygasnąć na skutek:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Rady;
  b) skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, orzekającym pozbawienie praw publicznych, lub zakaz wykonywania zawodu;
  c) śmierci członka Rady;
  d) zakończenia kadencji niestałego członka Rady;
  e) odwołania niestałego członka Rady w przypadkach wskazanych przez punkt 6;
 8. W wypadku śmierci stałego członka Rady, osobę zajmującą jej lub jego miejsce wskazują pozostali członkowie stali.

§3

Rada Fundatorów – struktura

 1. Rada wybiera spośród członków stałych Przewodniczącego Rady.
 2. Kadencja Przewodniczącego Rady trwa rok.
 3. Stanowisko Przewodniczącego Rady może być piastowane wielokrotnie.
 4. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundatorów; w przypadku niemożliwości pełnienia przez niego tej funkcji, Rada wybiera inną osobę.

§4

Rada Fundatorów – zasady działania

 1. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek stałego członka Rady, lub też Zarządu.
 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, także w trybie pisemnym, przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji.
 4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy wszystkich członków Rady.
 5. Do zadań Rady należy w szczególności:
  a) zapewnienie wsparcia merytorycznego i konsultacyjnego dla Zarządu,
  b) proponowanie Zarządowi głównych kierunków działalności Fundacji,
  c) powoływanie członków Zarządu,
  d) zgłaszanie propozycji do Zarządu w kwestii zwoływania posiedzeń Zarządu,
  e) decydowanie o podziale rocznego zysku lub pokryciu straty Fundacji.

§5

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji jest organem obligatoryjnym, kierującym pracami Fundacji i reprezentującym ją na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się trzech osób powoływanych przez Radę, w tym Prezesa Zarządu,Wiceprezesa Zarządu i Sekretarza.
 3. Kadencja członka zarządu trwa jeden rok i może być sprawowana wielokrotnie.
 4. Na miejsce członka Zarządu, którego członkostwo ustało, Rada powołuje nowego członka Zarządu.
 5. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić na drodze uchwały podjętej przez Radę.
 6. Członkostwo w Zarządzie może wygasnąć przed końcem kadencji w przypadku:
  a) złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji;
  b) skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, orzekającym pozbawienie praw publicznych lub zakaz wykonywania zawodu;
  c) nienależytego wypełniania funkcji i obowiązków członka Zarządu;
  d) istotnego naruszenia postanowień Statutu, bądź też wyniku zachowania godzącego w dobre imię Fundacji;
  e) śmierci członka Zarządu;
  f) uchwały Rady (patrz punkt 5);
 7. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes na wniosek członka Zarządu, Rady lub też z własnej inicjatywy, lub osoba wskazana przez Prezesa Zarządu.
 9. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy jego członków.
 10. Zarząd odpowiada za:
  a) kierowanie działalnością Fundacji oraz realizację jej celów statutowych;
  b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  c) zarządzanie majątkiem Fundacji;
  d) przygotowywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji;
  e) sporządzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;
  f) przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
  g) ustalanie wielkości zatrudnienia i płac, a także wysokości wynagrodzenia etatowych pracowników Fundacji oraz zwrotu wydatków poniesionych przez wolontariuszy;
  h) ustanawianie wyróżnień, nagród, odznaczeń, stypendiów oraz innych form honorowania osób wspierających idee i cele Fundacji;
  i) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji;
  j) decydowanie o przystępowaniu do spółek i konsorcjów;
  k) przesyłanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji właściwemu Ministrowi, w terminie wynikającym z ustawy o fundacjach, jak również udostępnianie sprawozdania do publicznej wiadomości.
 11. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, lub być zatrudnieni na podstawie innych stosunków prawnych.
 12. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada.
 13. Wynagrodzenie członków Zarządu będzie wypłacane bez naruszania zasobów finansowych przekazanych przez Fundatorów na fundusz założycielski Fundacji.
 14. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie.

Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji

§1

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
  a) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
  b) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  c) 58.11.Z Wydawanie książek;
  d) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list;
  e) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
  f) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
  g) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
  h) 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych;
 2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej, będą przeznaczone realizacje celów statutowych Fundacji i rozwój działalności gospodarczej.
 3. Decyzję o podjęciu i zakończeniu działalności gospodarczej w zakresie określonym w ust. 1, podejmuje Zarząd Fundacji, który ponosi odpowiedzialność za prowadzoną działalność.
 4. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§1

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywniejszego realizowania swoich celów.
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
 3. Połączenie nie może nastąpić, jeśli jego wynikiem byłaby zmiana celów Fundacji.

§2

 1. Fundacja ulega likwidacji w wypadku osiągnięcia celów wyznaczonych w Statucie, lub wobec wyczerpania się środków finansowych bądź majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmują Fundatorzy, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
 3. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatorów.
 4. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji zostanie przekazany mocą uchwały Rady na rzecz innej instytucji podobnego rodzaju i o tych samych lub podobnych celach, przy czym wyboru takiej instytucji dokona Rada.

§3

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.